Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

Via onze website en via LinkedIn laten wij regelmatig van ons horen met krachtige updates die interessant voor u kunnen zijn.

Klokkenluidersregeling, hoe voldoet u aan de nieuwe wet?

In vervolg op ons eerdere blog van juni 2022 geven wij u hierbij een praktische update. Op 18 februari 2023 is de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders in werking getreden.
Graag zetten wij de belangrijkste wijzigingen en mogelijke vervolgstappen in deze blog voor u op een rij!

***

Privacyverklaring, lijvige teksten of kort en duidelijk?

Iedereen die persoonsgegevens verwerkt heeft als verwerkingsverantwoordelijke op grond van de AVG de plicht om personen hierover te informeren. Deze personen hebben het recht om te weten waarom hun persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Dit kunt u doen door een privacyverklaring of een privacyreglement op te stellen

In ons blog geven wij tips hoe je een privacyverklaring op moet stellen. 

***

Hoe ‘werkt’ compliance binnen uw organisatie?

Het onderwerp “compliance” speelt binnen iedere onderneming. Ondernemingen krijgen te maken met steeds méér en meer gedetailleerde regels. Het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving staat daarom blijvend hoog op de agenda.

Om succesvol te kunnen zijn in het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving is een integere organisatie van groot belang. In dit blog vertellen wij hoe wij u van dienst kunnen zijn. 

***

Grote Voorjaarsschoonmaak: Een mooie gelegenheid om werkfolders en -files op te ruimen!

De lente staat voor de deur! Het einde van het eerste kwartaal is in zicht!

Uw werkfolders en -files kunnen waarschijnlijk een goede opfrisbeurt gebruiken. In ons blog leest onze tips: waarom?; wat?; hoe? - Succes! 

***

Voorstel van de Europese Commissie over due diligence op het gebied van duurzaamheid Tips voor uw onderneming ter voorbereiding op inwerkingtreding

Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een richtlijn inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door de komst van dit voorstel kunt u als ketenpartner in de toekomst geconfronteerd worden met meer bindende verplichtingen voor uw onderneming op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In ons  blog kunt u meer informatie vinden over het voorstel!

***

Stel uw AVG-jaarplan 2023 nu op!

Het jaar 2022 loopt ten einde. Heeft uw Functionaris Gegevensbescherming (FG) of privacy officer al een AVG-jaarplan 2023 opgesteld? Begin daar nu mee! In onze nieuwe bijdrage geven wij relevante tips waar u rekening mee kunt houden. 

Als u hierbij hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op! 

Hermans Peters Law wenst u alvast Prettige Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!

***

Opgelet! Enkele dagen geleden heeft President Biden een 'Executive Order' getekend. Dit is een belangrijke stap in de richting van een nieuw framework voor "EU - US cross-border data flows". Een nieuw framework is nodig omdat "Privacy Shield" in juli 2020 ongeldig is verklaard door het Europese Hof van Justitie. Een Factsheet met relevante informatie over deze 'Executive Order' vind je hier: https://www.whitehouse.gov/bri....

En nu? Nu is het de beurt aan de Europese Commissie om te beoordelen of een 'adequaatheidsbesluit' genomen kan worden. Dit proces zal naar verwachting zes (6) maanden in beslag nemen. Na lange tijd van onzekerheid is dit positief nieuws voor bedrijven die (persoons)gegevens uitwisselen met Amerikaanse partijen. Dit gebeurt enorm veel! Denk bijvoorbeeld ook aan: een in Nederlands gevestigde sponsor, die voor het verwerken van clinical trial data wil contracteren met een in de VS gevestigde CRO.

Sinds juli 2020 is er grote behoefte aan duidelijkheid en zekerheid. Hopelijk is er in de loop van 2023 een transfermechanisme beschikbaar dat voldoet aan Europese normen (GDPR, AVG). Wordt vervolgd!  

***

 Einde dienstverband: gegevensdragers met privégegevens van (ex) werknemer

Veel werknemers werken met een laptop, tablet of mobiele telefoon die toebehoort aan hun werkgever. Dergelijke apparaten worden aan de werknemer ter beschikking gesteld in het kader van de uitoefening van de functie. In de praktijk blijkt dat de werknemer deze apparaten niet slechts voor zakelijke activiteiten gebruikt, maar ook voor privé aangelegenheden. In onze blog gaan wij in op deze situatie en bespreken we wat dit betekent bij het einde van het dienstverband.

Verbod op nevenwerkzaamheden?
Vanaf 1 augustus 2022 is een nieuw wetsartikel aan Boek 7 Burgerlijk Wetboek toegevoegd. Dit artikel beschermt werknemers beter op het gebied van nevenwerkzaamheden. Dit is het gevolg van de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’.

In deze Blog wordt besproken wat dit wetsartikel precies inhoudt en hoe  werkgevers hiermee om kunnen gaan. 

Google Analytics – een update vanuit GDPR/AVG perspectief (juli 2022)
Gebruikt uw bedrijf Google Analytics, dan betekent dit dat met behulp van analytische cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers worden verzameld. Google Analytics wordt gebruikt om statistieken over een website te verzamelen om de ervaring van de website bezoeker te verbeteren. Tal van nationale en internationale bedrijven maken momenteel nog gebruik van deze tool. In onze  Blog - Update Google Analytics kunt u lezen wat de nieuwste ontwikkelingen  vanuit een GDPR/AVG perspectief voor uw organisatie betekenen.

Aanpassingen in de “Wet Huis voor klokkenluiders” als gevolg van de EU Klokkenluidersrichtlijn
Klokkenluiders en hun positie staan de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling, zowel op nationaal als op internationaal niveau. 
Op Europees niveau is er in 2019 een Europese Richtlijn (2019/1937) gepubliceerd inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. Deze richtlijn bevat de minimumnormen voor bescherming van personen die optreden als klokkenluider. Implementatie van deze richtlijn in Nederland zal -naar verwachting- nog in 2022 gebeuren via de Wet bescherming klokkenluiders (voorheen: Wet Huis voor Klokkenluiders). In onze blog - bescherming klokkenluiders kunt u lezen wat dit voor uw organisatie betekent.

Betalingstermijnen verkort!
Per 1 juli 2022 gaat Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wijzigen waarmee de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen wordt verkort. Met deze wetswijziging wordt de 60 dagen termijn die is opgenomen in art. 6:119a lid 6 BW vervangen door een 30 dagen termijn. Als gevolg hiervan moeten betalingstermijnen in bepaalde handelsovereenkomsten worden aangepast. In onze Blog - betalingstermijnen kunt u lezen in welke gevallen een 60 dagen termijn niet meer mag en wat de eventuele gevolgen zijn van het niet goed regelen van de betalingstermijn.

Bekijk LinkedIn profiel

Disclaimer

De op deze pagina vermelde informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Hermans Peters Law kan echter niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de hierin vervatte informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig hieruit voortvloeiend verlies, schade en/of kosten van welke aard dan ook. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden.